telefons: 67605706
  e-pasts: lsua@lsua.lv
  facebook: @LSUAsociacija
Likumi

Enerģētikas likums

Energoefektivitātes likums

Ēku energoefektivitātes likums

 

Ministru kabineta noteikumi un Metodikas

Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi"

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”

Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu”

Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenas noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

 

Nozares politikas plānošanas dokumenti un Direktīvas

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti


uz augšu